Bioanalüütiku kutsete andmine


KUTSEANDMINE 2022 on planeeritud järgmiselt:

Kutseandmiseks palun esitada dokumendid 04. aprilliks 2022 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 22. aprlliks  ja 28. novembriks 2021 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 18. detsembril). Dokumente võetakse vastu digitaliseeritult 3 nädalat enne dokumentide esitamise tähtaega meili aadressile marianne.noormets@itk.ee

Tähelepanu!
• Esmane kutse tase 6 on mõeldud ainult äsja kooli lõpetanutele ja toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kaudu.
• Töötavad laborandid/bioanalüütikud saavad taotleda bioanalüütik tase 6, koos valdkonnapõhise spetsialiseerumisega (vt kutsestandard).
• Spetsialisti kohustusi täitvad laborandid/bioanalüütikud saavad taotleda bioanalüütik tase 7. See ei ole kvalifikatsiooni aste, vaid teine kutse (vt kutsestandard)!!!
• Juhid saavad taotleda bioanalüütik tase 7, valitava komptentsiga juhtimine (vt hindamisstandard, tase 7).

Kutse taotlemise eeltingimused ja nõutavad dokumendid (väljavõte kutse andmise korrast):

2 KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID
2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:
2.1.1 Kutse bioanalüütik, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
a) Euroopa Liidus vähemalt 3 aastase bioanalüütiku õppekavale vastava õppe või 2 aastase tervishoiu labori laborandi õppe läbimine;
b) Eesti keele oskus;
c) Kutsealane koolitus ja täiendamine;
d) Praktikantide juhendamine või kolleegide koolitamine või praktikantide juhendamise koolituse läbimine;
e) Töökogemus:
- bioanalüütiku diplomi omajatel vähemalt 1 aasta viimase viie aasta jooksul;
- laborandi diplomi omajatel vähemalt 5 aastane tööperiood laborandi (tervishoiu laborites ja laborandi diplomi alusel!) ametkohal peale 1993. aastat ning 1 aastane tööperiood viimase 5 aasta jooksul.
2.1.2 Kutse bioanalüütik, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:
a) Bioanalüütik, tase 6 kutse omamine;
b) Kutsealane koolitus ja täiendamine;
c) Praktikantide juhendamine või kolleegide väljaõpe või praktikantide juhendamise koolituse läbimine;
d) Töökogemus: vähemalt 1-aastane tööperiood viimase 5 aasta jooksul.

2.1.3 Kutse bioanalüütik, tase 7 taotlemise eeltingimused on:
a) Bioanalüütik tase 6 või varasema bioanalüütik III või IV kutsete omamine;
b) Eesti keele oskus;
c) Praktikantide juhendamine või kolleegide väljaõpe või praktikantide juhendamise koolituse läbimine;
d) Tervishoiutöötajate nõustamine ja koolitamine;
e) Valmisolek arendustegevuseks ja meetodite arendamiseks ning katsetamiseks;
f) Töökogemus: bioanalüütiku või bioanalüütiku ametkohale vastaval ametikohal vähemal 3 aastat viimasel 5 aastal.
2.1.4 Kutse bioanalüütik, tase 7 taastõendamise eeltingimused on:
a) Bioanalüütik, tase 7 kutse omamine;
b) Praktikantide juhendamine või kolleegide väljaõpe või praktikantide juhendamise koolituse läbimine;
c) Tervishoiutöötajate nõustamine ja koolitamine;
d) Arendustegevus ja meetodite arendamine ning katsetamine;
e) Töökogemus: bioanalüütiku või bioanalüütiku ametkohale vastaval ametikohal vähemal 3 aastat viimasel 5 aastal.
2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
2.2.1 Bioanalüütik, tase 6:
a) Euroopa Liidus vähemalt 3 aastase bioanalüütiku õppekavale vastava õppe läbimist tõendav diplom või laborantidel 2 aastase laborandi õppe läbimist tõendav diplom;
b) Eesti keele taseme oskust tõendav dokument (mitte eesti keelega õppe lõpetamise puhul), vastavalt kutsestandardis sätestatud keele oskuse tasemele;
c) Avaldus;
d) CV;
e) Kutsealase koolituse läbimist ja osalemist koolitajana tõendavate dokumentide koopiad (viimased 5 a);
f) Praktikantide juhendamist tõendavate dokumentide koopiad (väljavõtted praktikaraamatust või tõend õppeasutusest) või kolleegide väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad või praktikantide juhendamise koolituse läbinud dokumendi koopia;
g) Töötamist tõendav väljavõte tööraamatust või tööandjate kinnitust, töötamise kohta bioanalüütiku diplomit omajatel vähemal 1 aasta kohta viimasel viiel aastal, laborandi diplomit omajatel vähemalt 5 aastane tööperiood laborandi (tervishoiu laborites ja laborandi diplomi alusel!) ametkohal peale 1993. aastat ning 1 aastane tööperiood viimase 5 aasta jooksul;
h) Eneseanalüüs, mis sisaldab ka oma kutsealase tegevuse kirjeldust ning kutsestandardi 6 taseme bioanalüütiku kutsetasemele jõudmist.

2.2.2 Bioanalüütik, tase 6 taastõendamine:
a) Bioanalüütik, tase 6 kutsetunnistus;
b) CV;
c) Avaldus;
d) Kutsealase koolituse läbimist ja osalemist koolitajana tõendavate dokumentide koopiad (viimased 5 a);
e) Praktikantide juhendamist tõendavate dokumentide koopiad (väljavõtted praktikaraamatust või tõend õppeasutusest) või kolleegide väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad või praktikantide juhendamise koolituse läbinud dokumendi koopia;
f) Töötamist tõendav väljavõte tööraamatust või tööandjate kinnitust, töötamise kohta vähemal 1 aasta viimasel viiel aastal;
g) Eneseanalüüs, mis sisaldab ka oma kutsealase tegevuse kirjeldust ning kutsestandardi 6 taseme bioanalüütiku kutsetasemele vastamist.

2.2.3 Bioanalüütik, tase 7:
a) Euroopa Liidus vähemalt 3 aastase bioanalüütiku õppekavale vastava õppe läbimist tõendav diplom või laborantidel 2 aastase laborandi õppe läbimist tõendav diplom;
b) Bioanalüütik tase 6 kutsetunnistuse või varasema bioanalüütik III või IV taseme kutsetunnistuse koopia;
c) Eesti keele taseme oskust tõendav dokument (mitte eesti keelega õppe lõpetamise puhul), vastavalt kutsestandardis sätestatud keele oskuse tasemele;
d) CV;
e) Avaldus;
f) Kutsealase koolituse läbimist ja osalemist koolitajana tõendavate dokumentide koopiad (viimased 5 a);
g) Praktikantide juhendamist tõendavate dokumentide koopiad (väljavõtted praktikaraamatust või tõend õppeasutusest) või kolleegide väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad;
h) Töötamist tõendav väljavõte tööraamatust või tööandjate kinnitust töötamise kohta bioanalüütiku või bioanalüütiku ametkohale vastaval ametikohal vähemal 3 aastat viimasel 5 aastal;
i) Eneseanalüüs, mis sisaldab ka oma kutsealase tegevuse kirjeldust ning bioanalüütik 7 kutsetasemele jõudmist;
j) Portfoolio arendustegevuse kohta (juhendid, ülevaated komisjonide töös osalemise kohta jne).

2.2.4 Bioanalüütik, tase 7 taastõendamisel:
a) Bioanalüütik, tase 7 kutsetunnistus;
b) CV;
c) Avaldus;
d) Kutsealase koolituse läbimist ja osalemist koolitajana tõendavate dokumentide koopiad (viimased 5 a);
e) Praktikantide juhendamist tõendavate dokumentide koopiad (väljavõtted praktikaraamatust või (tõend õppeasutusest) või kolleegide väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad;
f) Töötamist tõendav väljavõte tööraamatust või tööandjate kinnitust töötamise kohta bioanalüütiku või bioanalüütiku ametkohale vastaval ametikohal vähemal 3 aastat viimasel 5 aastal;
g) Eneseanalüüs, mis sisaldab ka oma kutsealase tegevuse kirjeldust ning bioanalüütik 7 kutsetasemele vastavust;
h) Portfoolio arendustegevuse kohta (juhendid, ülevaated komisjonide töös osalemise kohta jne).

Lisaks nõutav:
koolituse anaüüsi vorm

Korrad jm info:
Hindamisstandardid: bioanalüütik 6; bioanalüütik 7.
Kutsesüsteemi tutvustus http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutsestandardid: Bioanalüütik 6 esmane kutse; Bioanalüütik tase 6; Bioanalüütik tase 7

Kutsete andmise kord
Maksumus
Kutsekomisjon
Kutseandja kontakt